Miercuri 20 Oct 2021
Imprimare

Legea 329/2003

 

LEGE Nr. 329 din 8 iulie 2003

privind exercitarea profesiei de detectiv particular

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 530 din 23 iulie 2003

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. 1

Dispoziþii generale

ART. 1

(1) Detectivul particular este persoana atestatã în condiþiile prezentei legi ºi care, fãrã sã aducã atingere dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi ºi libertãþi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfãºoarã activitãþi specifice de investigare, referitoare la:

a) conduita ºi moralitatea publicã a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenþialã partenerã într-o afacere;

c) persoanele dispãrute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de naturã civilã sau penalã înstrãinate în scopul prejudicierii intereselor unei pãrþi în proces;

e) asigurarea protecþiei împotriva scurgerii unor informaþii din sfera vieþii private sau a activitãþii agenþilor economici care doresc sã pãstreze confidenþialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrarã reglementãrilor legale interne sau celor internaþionale la care România este parte, siguranþei naþionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informaþiile obþinute în urma activitãþilor desfãºurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiþiile prezentei legi.

ART. 2

(1) Detectivul particular îºi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãþilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinþate conform legislaþiei comerciale ºi care funcþioneazã în baza licenþei eliberate de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societãþilor specializate ºi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

ART. 3

(1) Detectivul particular este obligat sã pãstreze secretul profesional asupra datelor ºi informaþiilor obþinute.

(2) Datele ºi informaþiile prevãzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instanþelor judecãtoreºti ºi Ministerului Public, dacã acestea sunt utile pentru aflarea adevãrului în cauzele aflate pe rol.

(3) În activitatea desfãºuratã, detectivul particular se supune legii, statutului societãþii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAP. 2

Dobândirea calitãþii de detectiv particular

ART. 4

Activitatea de detectiv particular poate fi desfãºuratã numai de persoanele care sunt atestate profesional.

ART. 5

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:

a) are cetãþenie românã ºi domiciliul în þarã;

b) posedã cel puþin studii medii ºi este absolventã a unei ºcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcþia de poliþist ori lucrãtor în cadrul unor instituþii publice cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau siguranþei naþionale ori este absolventã a unei instituþii de învãþãmânt superior;

c) este aptã din punct de vedere medical;

d) nu a sãvârºit fapte penale;

e) nu desfãºoarã o activitate care implicã exerciþiul autoritãþii publice;

f) a obþinut avizul inspectoratului de poliþie judeþean sau al Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti, dupã caz;

g) a promovat examenul de atestare a calitãþii de detectiv, conform prevederilor art. 7.

ART. 6

Pentru susþinerea examenului de atestare a calitãþii de detectiv particular, cei interesaþi trebuie sã depunã la inspectoratele de poliþie judeþene sau, dupã caz, la Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti urmãtoarele acte:

a) cerere;

b) curriculum vitae;

c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;

d) actul de studii, în copie legalizatã;

e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizatã;

f) certificate medicale ºi de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator autorizat;

g) certificat de cazier judiciar;

h) declaraþie din care sã rezulte cã îndeplineºte condiþia prevãzutã la art. 5 lit. e);

i) dovada achitãrii tarifului pentru susþinerea examenului de atestare a cunoºtinþelor, stabilit în conformitate cu dispoziþiile legale.

ART. 7

(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeºte în urma verificãrii îndeplinirii condiþiilor prevãzute de lege ºi a examinãrii candidaþilor de cãtre o comisie instituitã la nivelul inspectoratului de poliþie judeþean, respectiv al Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti.

(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se întruneºte trimestrial, iar verificarea cunoºtinþelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

(3) Dupã promovarea examenului, detectivului particular i se elibereazã un atestat, pe baza cãruia se poate asocia, ori angaja la o societate licenþiatã sau îºi poate înfiinþa cabinet individual pentru desfãºurarea de activitãþi de investigare.

(4) Persoana respinsã la examen poate depune contestaþie la Inspectoratul General al Poliþiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaþia sã o soluþioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

ART. 8

(1) Calitatea de detectiv particular înceteazã:

a) prin renunþare scrisã, care se depune la inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, la Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti;

b) prin anularea atestatului în condiþiile art. 23 alin. (2);

c) când persoana în cauzã nu mai îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 5 lit. a) ºi c) - e).

(2) Calitatea de detectiv particular se suspendã:

a) când împotriva persoanei în cauzã se pune în miºcare acþiunea penalã, pentru o infracþiune sãvârºitã cu intenþie, în legãturã cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureazã pânã la soluþionarea definitivã a cauzei;

b) pe timpul cât detectivul particular se aflã în una dintre situaþiile prevãzute la art. 10;

c) în condiþiile prevãzute la art. 20 ºi art. 23 alin. (1).

ART. 9

(1) Dupã promovarea examenului de atestare inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti elibereazã persoanei în cauzã o legitimaþie de detectiv particular, cu plata unei taxe.

(2) Cuantumul taxei prevãzute la alin. (1), precum ºi forma ºi conþinutul legitimaþiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Poliþiei Române.

ART. 10

Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilã cu:

a) activitatea salarizatã în cadrul altor profesii, care implicã exerciþiul autoritãþii publice;

b) activitãþi care influenþeazã independenþa profesiei ori contravin bunelor moravuri;

c) exercitarea nemijlocitã de fapte de comerþ, cu excepþia celor conforme obiectului de activitate ºi îndeplinirii atribuþiilor specifice.

CAP. 3

Drepturile ºi obligaþiile detectivului particular, ale societãþilor specializate ºi ale cabinetelor individuale în care acesta îºi desfãºoarã activitatea

ART. 11

(1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sã efectueze investigaþii în legãturã cu persoanele, bunurile, faptele, datele ºi împrejurãrile care fac obiectul acestei activitãþi, cu respectarea strictã a drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, precum ºi a dispoziþiilor legale.

(2) În efectuarea investigaþiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritãþilor publice informaþii care, potrivit legii, nu sunt clasificate ºi nu aduc atingere dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi ºi libertãþi fundamentale ale persoanei vizate.

ART. 12

Detectivul particular are urmãtoarele obligaþii:

a) sã manifeste probitate ºi conºtiinciozitate profesionalã, scopul activitãþii sale fiind aflarea adevãrului în cauza pentru care a fost angajat;

b) sã foloseascã metode ºi mijloace de investigare prin care sã nu aducã atingere normelor de drept ori drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti;

c) sã pãstreze, chiar ºi dupã încetarea calitãþii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele ºi împrejurãrile despre care a luat cunoºtinþã în timpul desfãºurãrii activitãþii, cu excepþia cazurilor expres prevãzute de lege;

d) sã nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

ART. 13

Detectivului particular, în desfãºurarea activitãþii, îi este interzisã efectuarea de investigaþii cu privire la:

a) activitatea personalului reprezentanþelor diplomatice ºi consulare sau a organizaþiilor internaþionale cu statut similar;

b) activitatea persoanelor, desfãºuratã permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritãþilor publice, instituþiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;

c) datele confidenþiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale ºi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexualã, sãnãtatea, originea socialã ori etnicã a unei persoane;

d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;

e) activitãþile specifice desfãºurate de instituþiile cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale.

ART. 14

Societãþile specializate ºi cabinetele individuale de detectivi particulari au urmãtoarele drepturi:

a) sã se doteze ºi sã foloseascã mijloacele tehnice de investigare ºi comunicaþii permise de lege;

b) sã organizeze cursuri ºi alte activitãþi de pregãtire profesionalã ºi fizicã specifice pentru perfecþionarea pregãtirii personalului propriu;

c) sã se afilieze în asociaþii profesionale care sã le reprezinte interesele în relaþiile cu alte asociaþii sau cu instituþii ale statului;

d) sã solicite oficial de la autoritãþile publice date despre persoane, bunuri sau situaþii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate ºi nu aduc atingere dreptului la viaþa intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi ºi libertãþi fundamentale ale persoanei vizate.

ART. 15

În organizarea ºi desfãºurarea activitãþii detectivii particulari din societãþile specializate ºi din cabinetele individuale au obligaþia:

a) sã întreprindã investigaþii numai în baza unei convenþii scrise încheiate cu clientul;

b) sã înfiinþeze un registru numerotat ºi sã îl înregistreze la inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, la Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti, în care vor þine evidenþa cazurilor investigate;

c) sã comunice datele ºi informaþiile solicitate de organele de cercetare penalã, de procuror sau de instanþa de judecatã;

d) în cazurile în care constatã cã informaþiile obþinute vizeazã siguranþa naþionalã, sã sesizeze de îndatã autoritãþile cu atribuþii în domeniu;

e) sã angajeze ºi sã foloseascã pentru activitãþile specifice de investigaþii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) în raport de posibilitãþi ºi pe baza unor convenþii, sã primeascã în practicã elevi ai ºcolilor de detectivi particulari.

CAP. 4

Sancþiuni

ART. 16

Nerespectarea dispoziþiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contravenþionalã sau penalã.

ART. 17

Încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum ºi declararea de date false prin actul prevãzut la art. 6 lit. h) constituie infracþiuni ºi se pedepsesc potrivit Codului penal.

ART. 18

Constituie contravenþii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infracþiuni:

a) efectuarea de investigaþii în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor art. 12 lit. b) - d) ºi ale art. 13;

b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) ºi (3);

c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) ºi (3), art. 3 alin. (2) ºi ale art. 15 lit. a) - e).

ART. 19

(1) Contravenþiile prevãzute la art. 18 se sancþioneazã dupã cum urmeazã:

a) faptele prevãzute la lit. a) ºi c), cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) fapta prevãzutã la lit. b), cu amendã de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) În cazul contravenþiilor prevãzute la art. 18 lit. c), sancþiunea amenzii poate fi aplicatã ºi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

ART. 20

(1) Repetarea sãvârºirii contravenþiilor prevãzute la art. 18 lit. a) ºi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadã de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului ºi revocarea suspendãrii se dispun, în toate cazurile, de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliþie judeþene sau a Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti, ºi se comunicã persoanei în cauzã.

ART. 21

Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre poliþiºti anume desemnaþi de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

ART. 22

Prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, cu excepþia art. 28 ºi 29, se aplicã ºi contravenþiilor prevãzute de prezenta lege.

ART. 23

(1) Încãlcarea obligaþiilor prevãzute la art. 15 poate atrage ºi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupã caz, a licenþei de funcþionare a societãþii specializate de detectivi, pe o perioadã cuprinsã între o lunã ºi 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenþa de funcþionare a societãþii specializate de detectivi poate fi anulatã dacã, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenþei, este sãvârºitã din nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.

ART. 24

(1) Mãsurile prevãzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, de cãtre Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti.

(2) Împotriva mãsurilor prevãzute la alin. (1) detectivul particular sau, dupã caz, societatea comercialã specializatã poate face plângere la judecãtoria în circumscripþia cãreia îºi are domiciliul sau sediul.

CAP. 5

Dispoziþii finale

ART. 25

Controlul activitãtii specifice desfãºurate de societãþile specializate ºi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueazã de poliþiºti anume desemnaþi de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române, cu avizul Ministerului Public.

ART. 26

Inspectoratul General al Poliþiei Române þine evidenþa tuturor detectivilor atestaþi, a societãþilor specializate ºi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

ART. 27

Nomenclatorul de activitãþi din economia naþionalã se completeazã cu activitatea de detectiv particular.

ART. 28

(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliþiei Române ºi Serviciul Român de Informaþii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobãrii Guvernului.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
(3) Conducãtorii executivi ai societãþilor specializate de detectivi particulari trebuie sã fie absolvenþi ai facultãþii de drept sau ai unei ºcoli postliceale de detectivi ori sã fi îndeplinit funcþia de poliþist ori lucrãtor în cadrul unei instituþii publice cu atribuþii în domeniul ordinii publice sau siguranþei naþionale cu grad de ofiþer ºi sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) ºi f).