Miercuri 20 Feb 2019
Imprimare

Hoatararea 1666/2004 norme metodologice

 

HOTÃRÂRE Nr. 1666 din 7 octombrie 2004

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATÃ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 987 din 27 octombrie 2004

În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, si al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobã Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:

Ministru de stat,

ministrul administraþiei ºi internelor,

Marian Florian Sãniuþã

p. Directorul Serviciului Român

de Informaþii,

Ion Popescu

Ministrul muncii,

solidaritãþii sociale ºi familiei,

Dan Mircea Popescu

ANEXA 1

NORME

de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

1. Lege:

"ART. 1

(1) Detectivul particular este persoana atestatã în condiþiile prezentei legi ºi care, fãrã sã aducã atingere dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi ºi libertãþi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfãºoarã activitãþi specifice de investigare, referitoare la:

a) conduita ºi moralitatea publicã a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenþialã partenerã într-o afacere;

c) persoanele dispãrute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de naturã civilã sau penalã înstrãinate în scopul prejudicierii intereselor unei pãrþi în proces;

e) asigurarea protecþiei împotriva scurgerii unor informaþii din sfera vieþii private sau a activitãþii agenþilor economici care doresc sã pãstreze confidenþialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrarã reglementãrilor legale interne sau celor internaþionale la care România este parte, siguranþei naþionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informaþiile obþinute în urma activitãþilor desfãºurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiþiile prezentei legi."

Norme:

1.1. Prin activitãþi specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se înþelege activitãþile de studiere amãnunþitã ºi de cercetare, efectuate în cazul investigat de cãtre detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor ºi procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizãrii sarcinii investigaþiei inclusiv, în funcþie de caz, mãsurile specifice de acoperire care sã asigure protecþia investigaþiei.

1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicitã activitãþi ce încalcã normele legale în vigoare sau bunele moravuri ºi va comunica acest lucru organelor de poliþie, iar în cazul în care constatã cã informaþiile solicitate de client vizeazã siguranþa naþionalã, va sesiza de îndatã autoritãþile cu atribuþii în domeniu.

2. Lege:

"ART. 2

(1) Detectivul particular îºi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãþilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiinþate conform legislaþiei comerciale ºi care funcþioneazã în baza licenþei eliberate de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societãþilor specializate ºi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducãtorii executivi ai societãþilor specializate de detectivi particulari trebuie sã fie absolvenþi ai facultãþii de drept sau ai unei ºcoli postliceale de detectivi ori sã fi îndeplinit funcþia de poliþist ori lucrãtor în cadrul unei instituþii publice cu atribuþii în domeniul ordinii publice sau siguranþei naþionale cu grad de ofiþer ºi sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) ºi f).

(4) Asociaþii sau acþionarii persoane fizice ai societãþilor specializate de detectivi particulari, înfiinþate conform alin. (1), trebuie sã îndeplineascã cumulativ condiþiile prevãzute de art. 5 lit. d) ºi e)."

Norme:

2.1. Pentru obþinerea licenþei de funcþionare, asociaþii/acþionarii societãþilor specializate trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 5 lit. d) ºi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege.

2.2. Pentru obþinerea licenþei de funcþionare conducãtorii societãþilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliþie judeþean sau la Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, dupã caz, urmãtoarele documente:

a) cerere adresatã Inspectoratului General al Poliþiei Române - Direcþia de investigaþii criminale, prin care se solicitã eliberarea licenþei de funcþionare, înregistratã ºi datatã, din care sã rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ ºi a punctelor de lucru, numele ºi calitatea conducãtorilor executivi, numãrul de telefon ºi fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosinþã pentru sediul social/administrativ ºi pentru punctele de lucru;

c) pentru conducãtorii executivi ai societãþii - copie legalizatã a diplomei de studii pentru absolvenþii facultãþilor de drept sau ai unei ºcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinþe din care sã reiasã cã au îndeplinit funcþia de poliþist sau lucrãtor în cadrul unei instituþii publice cu atribuþii în domeniul ordinii publice ori siguranþei naþionale cu grad de ofiþer;

d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, de Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, în raza cãreia funcþioneazã societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;

e) declaraþie scrisã ºi autentificatã din care sã rezulte cã nu desfãºoarã o activitate care implicã exercitarea autoritãþii publice pentru conducãtorii executivi;

f) copie legalizatã a actului constitutiv al societãþii, în care sã fie menþionat codul CAEN, sau a contractului de societate ºi statutului societãþii, dupã caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;

g) copii de pe actele de identitate ale conducãtorilor executivi;

h) copie a certificatului de înregistrare a societãþii la oficiul registrului comerþului;

i) certificate medicale, în original, pentru conducãtorii executivi;

j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaþii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere ºi a tehnicii de calcul, pe care urmeazã sã le foloseascã;

k) copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru cabinetele individuale;

l) regulamentul de organizare ºi funcþionare;

m) certificat de cazier judiciar.

2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calitãþii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor, cu avizul Ministerului Sãnãtãþii.

2.4. Regulamentul de organizare ºi funcþionare va avea urmãtorul cuprins:

a) dispoziþii generale;

b) structura organizatoricã a societãþii;

c) condiþii de angajare (cu respectarea legislaþiei muncii ºi a prevederilor Legii nr. 329/2003);

d) pregãtirea personalului ºi controlul acestuia în activitatea desfãºuratã;

e) atribuþiile personalului societãþii sau cabinetului individual;

f) dotarea personalului;

g) fluxul informaþiilor rezultate în urma procesului de investigare ºi nivelul de acces al personalului societãþii/cabinetului individual la acestea;

h) dispoziþii finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligaþia de a nu angaja personalul în acþiuni de forþã, în executãri silite, recuperãri de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetãrii raporturilor de muncã cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum ºi obligaþia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliþie judeþean sau Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti, dupã caz, cu privire la modificãrile produse în organizare, structurã, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.

2.5. Inspectoratele de poliþie judeþene ºi Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele menþionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliþiei Române - Direcþia de investigaþii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenþei de funcþionare.

2.6. Încetarea sau întreruperea activitãþii pentru care s-a acordat licenþa de funcþionare a societãþii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicatã în termen de 10 zile la inspectoratele de poliþie judeþene sau la Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, dupã caz.

2.7. Toate documentele prevãzute la pct. 2.2 vor fi depuse în douã exemplare, în copie legalizatã, cu excepþia certificatului de cazier judiciar prevãzut la pct. 2.2 lit. m) ºi a certificatelor medicale prevãzute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original ºi însoþite de o copie legalizatã.

2.8. Licenþa de funcþionare se elibereazã de Inspectoratul General al Poliþiei Române numai dupã verificarea îndeplinirii tuturor condiþiilor prevãzute de lege.

2.9. Forma ºi conþinutul licenþei de funcþionare sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societãþile specializate ºi cabinetele individuale pot efectua:

a) consultanþã de specialitate;

b) activitãþi de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri ºi metode de muncã, precum ºi orice alte activitãþi permise de lege ºi în condiþiile legii, în scopul soluþionãrii cazului.

3. Lege:

"ART. 5

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:

a) are cetãþenia românã sau cetãþenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaþiului Economic European;

b) posedã cel puþin studii medii ºi este absolventã a unei ºcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcþia de poliþist ori lucrãtor în cadrul unor instituþii publice cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau siguranþei naþionale ori este absolventã a unei instituþii de învãþãmânt superior;

c) este aptã din punct de vedere medical;

d) sã nu fi fost condamnatã pentru infracþiuni sãvârºite cu intenþie;

e) nu desfãºoarã o activitate care implicã exerciþiul autoritãþii publice;

f) a obþinut avizul inspectoratului de poliþie judeþean sau al Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti, dupã caz;

g) a promovat examenul de atestare a calitãþii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deþine un certificat de calificare în aceastã profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ºi ale Spaþiului Economic European."

Norme:

3.1. Cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaþiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:

a) prin recunoaºterea de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române a certificatului de calificare în aceastã profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaþiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaºterea diplomelor ºi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; sau

b) prin promovarea examenului de atestare a calitãþii de detectiv particular, conform art. 7 din lege.

3.2. Cetãþenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaþiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condiþiilor prevãzute de art. 5 lit. c) ºi d) din lege cu documentele echivalente celor prevãzute la art. 6 lit. f) ºi g) din lege, eliberate de autoritãþile competente din unul dintre aceste state.

3.3. Documentele care atestã formarea în profesie sau experienþa profesionalã, solicitate conform art. 2 alin. (3) ºi art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaþiului Economic European, se recunosc în scop profesional de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române, conform Legii nr. 200/2004.

3.4. Documentele care atestã studiile medii ºi universitare, eliberate în strãinãtate, prevãzute la art. 2 alin. (3) ºi la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

3.5. Dispoziþiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 ºi 3.4 se aplicã ºi cetãþenilor români.

3.6. Procedura de recunoaºtere prevãzutã la pct. 3.1 lit. a) ºi la pct. 3.3 se stabileºte prin ordin al ministrului administraþiei ºi internelor.

4. Lege:

"ART. 7

(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeºte în urma verificãrii îndeplinirii condiþiilor prevãzute de lege ºi a examinãrii candidaþilor de cãtre o comisie instituitã la nivelul inspectoratului de poliþie judeþean, respectiv al Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti.

(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se întruneºte trimestrial, iar verificarea cunoºtinþelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

(3) Dupã promovarea examenului, detectivului particular i se elibereazã un atestat, pe baza cãruia se poate asocia ori angaja la o societate licenþiatã sau îºi poate înfiinþa cabinet individual pentru desfãºurarea de activitãþi de investigare.

(4) Persoana respinsã la examen poate depune contestaþie la Inspectoratul General al Poliþiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaþia sã o soluþioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(5) Cetãþenii din statele membre ale Uniunii Europene ºi ale Spaþiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfãºura activitãþile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condiþiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegaþii emise de societatea pe care o reprezintã, în vederea soluþionãrii cazului ce face necesarã prezenþa acestora în România. Cetãþenii din statele membre ale Uniunii Europene ºi ale Spaþiului Economic European fac dovada calitãþii de detectiv particular cu actul care atestã în mod valabil aceastã calitate în statul de origine sau de provenienþã.

(6) Detectivii prevãzuþi la alin. (5) au obligaþia ca înaintea desfãºurãrii oricãror activitãþi specifice ºi la încetarea acestora sã înºtiinþeze organul de poliþie competent teritorial."

Norme:

4.1. Comisia de examinare prevãzutã la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziþie scrisã a directorului general al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti, respectiv a inspectorului-ºef al inspectoratului de poliþie judeþean, ºi este formatã din ofiþeri de poliþie specializaþi în domeniu. Comisia are în componenþã un preºedinte, 2 membri ºi un secretar.

4.2. La lucrãrile comisiei de examinare pot participa reprezentanþi anume mandataþi ai asociaþiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individualã.

4.3. Tematica de examinare în vederea atestãrii se stabileºte de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române, la propunerea Direcþiei de investigaþii criminale, ºi se aduce la cunoºtinþã publicului, prin mijloacele de comunicare în masã ori prin afiºare la sediile unitãþilor de poliþie la care se constituie comisii de examinare în vederea atestãrii, cu minimum 30 de zile înainte de data organizãrii examinãrii candidaþilor.

4.4. Examenul pentru obþinerea atestatului de detectiv particular constã într-o probã scrisã, eliminatorie, precum ºi în susþinerea unui interviu. În funcþie de rezultatele obþinute, candidaþii sunt declaraþi "admiºi" sau "respinºi".

4.5. Lista cuprinzând situaþia rezultatelor obþinute la examenele de atestare se afiºeazã la sediul unitãþii de poliþie care organizeazã examinarea, în locuri accesibile publicului.

4.6. În termen de 24 de ore de la data afiºãrii rezultatelor, candidaþii respinºi la examenul de obþinere a atestatului pot depune contestaþie la sediul inspectoratului de poliþie judeþean ori la Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, dupã caz.

4.7. Contestaþiile se soluþioneazã de o comisie specialã, numitã prin dispoziþie a ºefului unitãþii de poliþie care a organizat examenul de obþinere a atestatului de detectiv particular ºi care are în componenþã: un preºedinte, 2 membri, ofiþeri de poliþie specializaþi în domeniu ºi un secretar. Funcþia de preºedinte al comisiei de contestaþii va fi îndeplinitã de unul dintre inspectorii adjuncþi ai inspectoratului de poliþie judeþean, respectiv de un director adjunct al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti, iar funcþia de secretar va fi îndeplinitã de ºeful structurii de resurse umane a unitãþii de poliþie.

4.8. Forma ºi conþinutul atestatului de detectiv particular sunt prevãzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

4.9. La sosirea pe teritoriul României, înainte de declanºarea oricãrei activitãþi în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetãþenii din statele membre ale Uniunii Europene ºi ale Spaþiului Economic European au obligaþia de a înºtiinþa în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliþie pe raza cãreia urmeazã sã iniþieze investigaþia.

5. Lege:

"ART. 8

(1) Calitatea de detectiv particular înceteazã:

a) prin renunþare scrisã, care se depune la inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, la Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti;

b) prin anularea atestatului în condiþiile art. 23 alin. (2);

c) când persoana în cauzã nu mai îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 5 lit. a) ºi c) - e)."

Norme:

5.1. În termen de 3 zile de la data constatãrii sãvârºirii uneia dintre faptele prevãzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliþie emitentã, prin dispoziþia semnatã de ºeful acesteia.

5.2. În maximum 5 zile de la data anulãrii atestatului, organul de poliþie care a dispus mãsura va comunica despre aceasta atât societãþii în care îºi desfãºoarã activitatea detectivul particular, cât ºi persoanei împotriva cãreia s-a dispus mãsura respectivã.

5.3. În termen de 3 zile de la primirea comunicãrii, persoana cãreia i s-a anulat atestatul este obligatã sã depunã legitimaþia de detectiv particular la sediul unitãþii de poliþie care a dispus anularea.

5.4. În termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevãzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligatã sã comunice în scris acest lucru unitãþii de poliþie care i-a eliberat atestatul.

5.5. Pe perioada încetãrii sau suspendãrii calitãþii de detectiv particular, persoana în cauzã este obligatã sã predea legitimaþia de detectiv particular unitãþii de poliþie emitente.

5.6. În situaþia în care atestatul este anulat ca urmare a contravenþiei prevãzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a) - c) din lege, mãsura anulãrii va fi comunicatã ºi organelor cu atribuþii în domeniul siguranþei naþionale, potrivit competenþelor legale, împreunã cu datele ºi informaþiile obþinute.

6. Lege:

"ART. 11

(1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sã efectueze investigaþii în legãturã cu persoanele, bunurile, faptele, datele ºi împrejurãrile care fac obiectul acestei activitãþi, cu respectarea strictã a drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, precum ºi a dispoziþiilor legale.

(2) În efectuarea investigaþiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritãþilor publice informaþii care, potrivit legii, nu sunt clasificate ºi nu aduc atingere dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi ºi libertãþi fundamentale ale persoanei vizate."

Norme:

6.1. În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sã efectueze investigaþii ºi supravegheri prin observare directã, fotografiere, înregistrare audio-video ºi sã solicite din arhivele ºi evidenþele unor instituþii publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate ºi nu aduc atingere dreptului la viaþã intimã, familialã ori privatã sau altor drepturi ºi libertãþi fundamentale ale persoanei.

6.2. Datele ºi informaþiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.

7. Lege:

"ART. 12

Detectivul particular are urmãtoarele obligaþii: [...]

b) sã foloseascã metode ºi mijloace de investigare prin care sã nu aducã atingere normelor de drept ori drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti;"

Norme:

7.1. Detectivilor particulari, precum ºi societãþilor specializate sau cabinetelor individuale în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea le sunt interzise urmãtoarele activitãþi:

a) interceptarea unei convorbiri sau comunicãri efectuate prin telefon, telegraf, fax, reþele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanþã, precum ºi accesul în spaþiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;

b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reþinerea sau deschiderea fãrã drept a unei corespondenþe ori a altor trimiteri poºtale adresate unei persoane;

c) interceptarea comunicaþiilor ambientale în spaþiul privat;

d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spaþii private.

8. Lege:

"ART. 14

Societãþile specializate ºi cabinetele individuale de detectivi particulari au urmãtoarele drepturi:

a) sã se doteze ºi sã foloseascã mijloacele tehnice de investigare ºi comunicaþii permise de lege;

b) sã organizeze cursuri ºi alte activitãþi de pregãtire profesionalã ºi fizicã specifice pentru perfecþionarea pregãtirii personalului propriu;"

Norme:

8.1. Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obþinerea prealabilã a autorizaþiei pentru frecvenþele utilizate, eliberatã de Inspectoratul General pentru Comunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei - I.G.C.T.I.

8.2. Tematica pregãtirii profesionale ºi pentru perfecþionarea personalului propriu va fi prezentatã de cãtre conducãtorii executivi ai societãþii anual, pânã la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor, la Inspectoratul General al Poliþiei Române - Direcþia de investigaþii criminale, în vederea aprobãrii.

8.3. Tematica va fi utilizatã în procesul pregãtirii profesionale numai dupã aprobarea sa de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române.

8.4. Dacã avizul prevãzut la pct. 8.2 nu este emis în termen de 10 zile de la primire, tematica se considerã aprobatã de drept.

9. Lege:

"ART. 15

(1) În organizarea ºi desfãºurarea activitãþii detectivii particulari din societãþile specializate ºi din cabinetele individuale au obligaþia:

a) sã întreprindã investigaþii numai în baza unei convenþii scrise încheiate cu clientul;

b) sã înfiinþeze un registru numerotat ºi sã îl înregistreze la inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, la Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti, în care vor þine evidenþa cazurilor investigate;

c) sã comunice datele ºi informaþiile solicitate de procuror sau de instanþa de judecatã, pentru soluþionarea unor cauze penale;

d) în cazurile în care constatã cã informaþiile obþinute vizeazã siguranþa naþionalã, sã sesizeze de îndatã autoritãþile cu atribuþii în domeniu;

e) sã angajeze ºi sã foloseascã pentru activitãþile specifice de investigaþii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) în raport de posibilitãþi ºi pe baza unor convenþii, sã primeascã în practicã elevi ai ºcolilor de detectivi particulari.

(2) Societãþile specializate ºi cabinetele individuale de detectivi particulari îºi întocmesc regulament de organizare ºi funcþionare, care se aprobã prin dispoziþie scrisã a conducãtorului executiv al societãþii sau a ºefului cabinetului individual, dupã caz."

Norme:

9.1. Toate cazurile investigate trebuie evidenþiate în registrul prevãzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor înscrie în mod obligatoriu ºi urmãtoarele menþiuni:

a) numãrul de ordine al cazului aflat în lucru la societatea specializatã sau la cabinetul individual;

b) codul clientului corespunzãtor codului mapei-anexã în care se grupeazã datele de identificare ale clientului ºi toate documentele întocmite cu ocazia efectuãrii activitãþilor în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;

c) obiectul convenþiei scrise încheiate cu clientul;

d) data finalizãrii cazului;

e) codul numeric personal al clientului.

9.2. Societãþile specializate sau cabinetele individuale trebuie sã sesizeze în scris, de îndatã, autoritãþile cu atribuþii în domeniu, conform atribuþiilor legale, atunci când datele sau informaþiile, indiferent de modul în care au fost obþinute, vizeazã siguranþa naþionalã; acestea sunt obligate sã punã la dispoziþie autoritãþilor sesizate ºi suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.

9.3. Sunt interzise copierea, multiplicarea ºi transcrierea acestor date ºi informaþii de cãtre cei care intrã în posesia lor - atât detectivii particulari, cât ºi alte persoane din cadrul societãþilor specializate sau al cabinetelor individuale -, precum ºi comunicarea acestora, sub orice formã, altor persoane fizice sau juridice.

10. Lege:

"ART. 20

(1) Repetarea sãvârºirii contravenþiilor prevãzute la art. 18 lit. a) ºi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadã de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului ºi revocarea suspendãrii se dispun, în toate cazurile, de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliþie judeþene sau a Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti, ºi se comunicã persoanei în cauzã."

Norme:

10.1. În situaþia prevãzutã la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române - Direcþia de investigaþii criminale, la propunerea motivatã a inspectoratului de poliþie judeþean sau a Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti din care face parte organul constatator, în termenul prevãzut la pct. 5.1.

10.2. Dispoziþia de suspendare va fi comunicatã în scris persoanei în cauzã, respectiv societãþii în care aceasta îºi desfãºoarã activitatea, de cãtre inspectoratul de poliþie judeþean sau Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, în termenul prevãzut la pct. 5.2.

11. Lege:

"ART. 24

(1) Mãsurile prevãzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de cãtre inspectoratul de poliþie judeþean care l-a emis sau, dupã caz, de cãtre Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti.

(2) Suspendarea sau anularea licenþei de funcþionare a societãþii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condiþiile prezentei legi, de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române."

Norme:

11.1. Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de cãtre inspectoratul de poliþie judeþean sau Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti în condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentele norme.

11.2. Suspendarea sau anularea licenþei de funcþionare a societãþii se dispune de inspectoratul de poliþie judeþean sau Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului Bucureºti, numai dupã obþinerea aprobãrii de la Inspectoratul General al Poliþiei Române - Direcþia de investigaþii criminale.

12. Lege:

"ART. 25

Controlul activitãþii specifice desfãºurate de societãþile specializate ºi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueazã de poliþiºti anume desemnaþi de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei Române, cu avizul Ministerului Public."

Norme:

12.1. Controlul va fi efectuat anual sau ori de câte ori existã sesizãri din care rezultã cã activitatea societãþii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfãºoarã în conformitate cu prevederile legale.

12.2. Cu ocazia controlului vor fi avute în vedere urmãtoarele aspecte:

a) autenticitatea actelor de constituire ºi funcþionare a societãþii specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari ºi legalitatea funcþionãrii acestora;

b) dacã asociaþii/acþionarii, precum ºi conducãtorul societãþii sau cabinetului individual de detectivi particulari ºi personalul acestora întrunesc condiþiile ºi criteriile prevãzute de lege ºi de prezentele norme;

c) existenþa registrului prevãzut de lege ºi înregistrarea datelor obligatorii în acesta;

d) existenþa unor incompatibilitãþi ori interdicþii în exercitarea profesiei de detectiv particular.

12.3. În toate situaþiile, constatãrile fãcute cu ocazia controlului efectuat la societãþile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidenþiate în registrul unic de control, unde se menþioneazã identitatea ºi calitatea organului de control, mãsurile propuse ºi sancþiunile aplicate.

ANEXA 1

la norme

MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIÞIEI ROMÂNE

LICENÞÃ DE FUNCÞIONARE

În baza prevederilor

..............................................................................,

(denumirea societãþii comerciale/a cabinetului individual)

înregistratã/înregistrat la ..................... cu codul unic de înregistrare ................., cu sediul în ...................., str. ..................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sectorul/judeþul ................ .

Inspectorul general

al Inspectoratului General al Poliþiei Române,

..................................................

Data eliberãrii ................ Seria ......... numãrul ...............
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se autorizeazã funcþionarea

ANEXA 2

la norme

MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIÞIEI ROMÂNE

..........................................

(unitatea de poliþie emitentã)

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

În urma promovãrii examenului profesional ºi în baza prevederilor

Prezentul atestat conferã titularului toate drepturile prevãzute de lege.

ªeful unitãþii de poliþie emitente,

.....................................

Data eliberãrii ................ Seria ......... numãrul ...............
art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se elibereazã domnului/doamnei ........................., CNP ..............................., prezentul atestat prin care se confirmã calitatea de detectiv particular.

ANEXA 3

la norme

MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIÞIEI ROMÂNE

..........................................

(unitatea de poliþie emitentã)

Numele ºi prenumele poliþistului (în clar)

Semnãtura

....................................

DECLARAÞIE

Date de identificare:

- numele .................................................................;

- prenumele ..............................................................;

- prenumele pãrinþilor ...................................................;

- anul, luna ºi ziua naºterii ............................................;

- localitatea/þara .......................................................;

- domiciliul (localitatea, strada, nr., þara) ............................;

- seria ºi numãrul paºaportului ..........................................;

- seria ºi numãrul legitimaþiei de serviciu ..............................;

- societatea de detectivi particulari emitentã ...........................;

..........................................................................;

- locul ºi perioada în care efectueazã investigaþiile ....................;

..........................................................................;

Semnãtura Data

.............. .............

NOTÃ:

O datã cu completarea declaraþiei se va depune de cãtre detectivul particular ºi o copie xerox a legitimaþiei de serviciu.

---------------
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular